MENU

Akta bagi pengawalan dan pengawal seliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung  Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.